Leveringsvilkår

Levering
Etter som installasjon er avtalt som en del av selgers forpliktelser, anses levering for å ha skjedd i det installasjonen er ferdig utført og igangkjøringsskjema er utfylt fra selgers side.
Leveringstid
I den utstrekning levering ikke lar seg gjennomføre til avtalt tid som følge av forhold på
kjøpers og selgers side, utsettes leveringstiden og ny tid for levering må avtales mellom partene.
Begge parter plikter i så fall til å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.
Angrerett
Ved salg fra stand, messe eller annet salg utenfor fast utsalgssted har kjøper 14 dagers ubetinget angrefrist. Fristen løper fra det tidspunkt, de opplysningene som kreves med hjemmel i angrerettloven, kapittel 3 er mottatt på forskreven måte.

Hvis installasjon påbegynnes før angrerettens utløp vil kjøper, dersom han ønsker å benytte seg av angrefristen, betale kostnadene knyttet til montasjen med kr 6000.( inkl. mva) Selger er i dette tilfelle ikke ansvarlig for bygningsmessige «skader» ( hull, skruemerker etc)

Blir montør forhindret/ plassering ikke klargjort fra kjøpers side, under montasje påløper omkostninger for materiell, bil og til enhver gjeldene timesats.

Betaling
Betaling skjer til montør umiddelbart etter installasjon. Montør vil benytter betalingsterminal.
Det opplyses om at kun Debetkort er gangbar.
Ønskes delbetaling via vårt finansieringsselskap, strømavtale eller annen betalingsmåte avtales dette ved kontraktinngåelse – direkte med selger.
Garanti og Service
7 års garanti er kun gyldig ved oppfylt serviceavtale. Serviceavtalen må inngås minimum 6 måneder etter kjøpsdato.
7 års garanti gjelder også kun ved montering utført av en av våre egne utdannede montører.
Ellers følges ordinær norsk kjøpslov.
Det opplyses også om at ved brudd utførende vedlikehold og service, samt brudd på El. Installasjonskravene, fra kjøpers side – bortfaller all garanti på produktet.
Salgspant
HS Salg påberoper seg salgspant i varmepumpen og alt fastmontert og levert utstyr som er solgt av oss. Helt frem til det skyldige beløpet samt omkostninger o g renter er betalt.
Kjøper samtykker i at selger – hvis han ønsker – kan tinglyse dette pantet direkte på eiendommen. Denne kostnaden belastes kjøper.
Om betaling (helt eller delvis)uteblir , og kravet fyller normen til ordinær inkassobehandling, er det selgers rett til å demontere vitale deler av utstyret. Dette skal så oppbevares hos selger frem til utestående er innfridd i sin helhet. Etter oppgjør kan da selger mot ett vederlag etter gjeldene satser montere dette igjen så utstyret igjen fungerer.
Kontakt

Send oss en e-post.